Foundation of the Catholicos Patriarch of all Georgia

Search the site
Tbilisi,Geogrian directory and business map.
Donations
Transfer supported methods

სიახლეები


pewewg

კათოლიკოს-პატრიარქისა და კავკასიის მუსლიმთა საბჭოს შეიხის მისასალმებელი სიტყვა (საპატრიარქო 21.04.2017)

21/04/2017

სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქისა და კავკასიის მუსლიმთა საბჭოს თავმჯდომარის, შეიხი ულ-ისლამ ალლაჰშუქურ ფაშაზადეს მისასალმებელი სიტყვა

თქვენო აღმატებულებავ, შეიხო ულ-ისლამალლაჰშუქურფაშაზადე,

ქალბატონებო და ბატონებო,

დღესარისდიდისიხარულიჩვენთვის, – საქართველოსეწვიააზერბაიჯანისმუსულიმურისამრევლოსმეთაური, რომელსაცგულითადადდაძმურისიყვარულითმივესალმებით.

ესარარისჩვენიპირველიშეხვედრა, მრავალიწლისმანძილზეჩვენვიცნობთდამხარშივედექითერთმანეთსიმდროს, როცაკომუნისტურირეჟიმიიყოჩვენსქვეყნებშიდაროცართულისიტუაციაიყო, ჩვენმუდამვახლობლობდით. დღესაზერბაიჯანიცდასაქართველოცთავისუფალიადადღესაცისურთიერთობა, რომელიცწლებისმანძილზეგვქონდაკვლავვითარდებადაძლიერდება.

მემინდავთქვა, რომაზერბაიჯანელხალხსსრულითავისუფლებააქვსსაქართველოში. აქ 400-მდემეჩეთიდაჯამეასკოლებიდაგამომცემლობებიადამრავალისხვაკულტურულიღინისძიებაიმართება. ჩვენიმედიგვაქვს, რომქართულიკულტურულისცენტრებიცასევეთავისუფალნიარიანდაიქნებიანაზერბაიჯანში.

მოხარულნივართ, რომთქვენსდელეგაციაშიმონაწილებასღებულობსმთავარეპისკოპოსიალექსანდრე, მოსკოვისსაპატრიარქოსწარმომადგენელი.

კიდევერთხელმოგსალმებითდაყველასვისურვებ, რომთქვენიჩამობრძანებაგახდესახალიხიდიჩვენსურთიერთობებში.

შეიხი ალ-უვ-ისლამ ალლაჰშუქურ ფაშაზადე:

ნებამიბოძეთფეხზეწამოვდგედაისემოგესალმოთ.

სახელითაალაჰისა, მოწყალისა, მწყალობელისა.

თქვენოუწმინდესობავ, ვმადლობღმერთს, რომპატივიმერგოთქვენთანკვლავშეხვედრის. ჩემთვისყოველთვისსასიამოვნოგახლავთთქვენისახითკავკასიისუხუცესთანშეხვედრა. პირადადჩემიუხუცესიბრძანდებით.

თქვენაღნიშნეთ, რომკომუნისტურირეჟიმისდროსმეშეიხულისლამისტიტულიმივიღე, თქვენპატრიარქობამდეამაღლდით. ჩვენგავხდითმოწმე, იმრთულპერიოდშიროგორსაჭიროიყოეს. ჩვენგამოვიარეთრთულიდღეები, გამოვიარეთძმობით, მეგობრობით, თანადგომით. დღესშევიქენითღირსნიიმისა, რომვცხოვრობდეთდამოუკიდებელსახელმწიფოებში. ნებამიბოძეთაღვნიშნოისიც, რომშესაძლოამთელმსოფლიოშიანალოგიარმოეძებნებაიმას, რომმუსლიმურირელიგიისშეიხი, შეიხულისლამიეწვევაპატრიარქს, ხელზეკოცნისმასდააღიარებსმასთავისუხუცესად.

მემსურს, ქართველმახალხმაგაიგოსდააქდამსწრემუსლიმებმაც, რომმისიუწმინდესობა, კათოლიკოს-პატრიარქიილიამეორეგახლავთუიშვიათესიადამიანი. მე 40 წელია, რაცმაქვსშეიხულისლამისტიტულიდაჩემიმსახურებისპერიოდშიყოველთვისვგრძნობდიპატრიარქისმხარდაჭერას. იმცუდპერიოდში, როდესაცსაშიშიიყოსასულიეროპირადყოფნა, მოსკოვშიპატრიარქიყოველთვისმხარშიმედგა.

თქვენოუწმინდესობავ, როდესაცშევიტყვე, რომშეუძლოდგახდით, გადავწყვიტეგერმანაშივემენახეთ, მაგრამესვერმოხერხდა, ამიტომაცგეწვიეთდღესთბილისში. შესაძლოასხვაშეხვედრებიცმქონდეს, მაგრამუპირველესიმიზანიჩემიაქვჩამოსვლისახართთქვენ. მისიუწმინდესობათავისკეთილგანწყობასმოჰფენსხოლმექართულ-აზერბაიჯანულურთიერთობას. აზერბაიჯანისმოსახლეობას, მუსლიმმრევლსთქვენძალზედუყვარხართ; გასანკუთრებითმისაღმატებულებაბ-ნ პრეზიდენტს.  წამოსვლისწინშევხდიდათქვენთანპირადადდაქართველხალხთანდიდიმოკითხვაშემოგითვალათ.

რამდენიმედღისწინჩატარდააღდგომისბრწყინვალედღესასწაული, გილოცავთდაგისურვებთ, რომღვთსგანმადლიმოგეფინოთროგორცთქვენ, ასევეჩვენ.

დარბაზშიმყოფთითოეულადამიანსმადლობასმოგახსენებთ. ესგახლავთჩვენიტოლერანტობისმაჩვენებელიკავკასიაშიდარაბედნიერებაა, რომკავკასიაშიკვლავარისშენარჩუნებულიუფროსისპატივისცემადასხვასიკეთენი.

მინდაგამოგიტყდეთ, რომთქვენჩვენიოჯახისთვისწმინდანიხართ. ამიტომდღესაქოჯახთანერთადმოვედი. მათაცსურვილიგამოთქვეს, რომგეამბორონთქვენხელზე. მეგეახელითვაჟით, შვილიშვილით, რომელიცჩემისეხნიაგახლავთ, ასულითადარძლით.

აქვე, მსურს  მოგამრთოთთხოვნით, მევიცი, რომამდღეებშითქვენიმოღვაწეობის 40 წლისთავიადამეგიწვევთბაქოში, ბედნიერნივიქნევითთქვენიხილვისაჩვენსკერაშიდაგთხოვთ, რომჩამობრძანდეთდაერთადაღვნიშნოთესმნიშვნელოვანითარიღი.

დიდიმადლობა.

photo alt text
photo alt text

აუდიო

This text will be replaced